Schuttersbericht

Op deze website iets ZOEKEN


SCHUTTERSBERICHT in je mailbox ...

Aanmelden om ook het "schuttersbericht" in je mailbox te ontvangen.

"I hate to see You go", maar je kan je hier ook weer schrappen.


  Nieuwe WEDSTRIJD, BEURS of OPENDEURDAG.

   Je kan hier per mailtje GRATIS een nieuwe wedstrijd, beurs of opendeurdag aanmelden.

   De wedstrijden staan open voor iedereen die met de geldende wetgeving op wapenbezit in orde is.


  Annonces plaatsen. TE KOOP of GEZOCHT.

   Je kan hier informatie vinden om GRATIS een koopjes-annonce te plaatsen.


Guncontrol works (??)

"Today will go down in history. For the first time a civilized nation has complete gun registration. Our streets will be safer, our police will be more efficient, and the entire world will follow our lead into the future." - Adolph Hitler, 1935


"I always disagree ... when people end up saying that we can only combat Communism, Fascism or what not, if we develop an equal fanaticism. It appears to me that one defeats the fanatic precisely by not being a fanatic oneself, but on the contrary by using one's intelligence. In the same way, a man can kill a tiger because he is not like a tiger and uses his brain to invent the rifle, which no tiger could ever do." ~George Orwell


Hoplophobia: is an irrational and morbid fear of guns, a term coined by Jeff Cooper, from Greek "hoplites," weapon. Symptoms may include discomfort, disorientation, rapid pulse, sweating, faintness and more, at the mere sight or even thought of guns. Hoplophobes are common and should never be involved in setting gun policies, though many are hard at work in the rights-denial movement, and are arguably the greatest threat in the debate. Point out hoplophobic behavior when you see it, it is dangerous, and sufferers deserve pity. A hoplophobe (HOP-li-fobe) can often be cured by training, or by a day at the range.

Disclaimer - Legal notice - Trademarks

Deze disclaimer staat ook telkens onderaan het SCHUTTERSBERICHT of de KOOPJESINFORMATIE.

De annonces op de Shootpetoet-website (wedstrijden, opendeur, koopjes, ...) kunnen ook worden geplaatst in publicaties -elektronisch of op papier- door schietsportinstellingen of -federaties die daartoe de wapenwet en de instructies van de wetgever zullen naleven.

Aangezien de webmaster-publicist (verder JK) [AKA Shootpetoet] weinig controle heeft op de inhoud van de aankondigingen, is JK niet verantwoordelijk voor die inhoud, noch kan JK worden aangesproken voor elke vorm van schade die uit het gebruik van informatie kan ontstaan.

Een vraag om een bericht rond te sturen, dat aanzet tot overtredingen van wettelijke bepalingen, tot geweld of tot discriminatie in het algemeen of tot schending van de wapenwet in het bijzonder wordt niet geduld.

U stemt er mee in dat uw emailadres gebruikt mag worden voor het ontvangen van de zogenoemde "schuttersberichten". Als U gebruik maakt van informatie uit deze mail, doet u dat op eigen risico.

JK is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomendheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van gegevens en informatie.

Deze website, mailings en plaatsing van annonces zijn gratis, maar JK behoudt zich het recht voor, aangeboden teksten te weigeren of gedeeltelijk te editeren.

JK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van berichten van gebruikers van deze service.

Hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen voor uw informatie, en JK kan geen garantie geven met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt JK aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Enkel de eigenaar van een site mag verzoeken een link op te nemen naar zijn site.

Door een aankondiging te laten plaatsen stemt de auteur van een "te koopje" ermee in verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van zijn bericht en voor de mogelijke strafrechtelijke gevolgen die eruit zouden kunnen voortvloeien. Voor zover wettelijk nog vereist wordt iedere aansprakelijkheid hoofdens JK hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle bedrijfsnamen, productnamen en overige merknamen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

JK laat zich niet in met de handel in vuurwapens, en treedt niet op als tussenpersoon in dergelijke transacties. Postings die geplaatst worden onder de noemer "te koop" dienen te voldoen aan de Belgische wapenwet en dienen te vermelden welke vergunning nodig is voor het verkrijgen van het wapen. De transactie wordt verder afgewerkt tussen degene die de posting liet plaatsen en de koper zonder dat JK daar op enige wijze in tussenkomt.

JK zoekt niet actief naar mogelijke verkopers en koper. Er wordt ook geen commissie of enige vergoeding betaald. De transaktie kan niet geschieden 'via het internet', en partijen (koper en verkoper) zullen de vergunningplicht naleven, en elkaar daarop controleren alvorens de overdracht kan worden overwogen.

Het "schuttersbericht" is dus een passief prikbord waar iemand een advertentie kan posten.

Aankondigingen worden aan JK gemaild. JK zal deze annonces controleren op het naleven van de wapenwet en de richtlijnen van de wetgever alvorens betreffende annonce te publiceren.

In het kader van de wapenwet zijn activiteiten met vuurwapens voorbehouden voor meerderjarigen (ouder dan 18 jaar). U bent sportschutter, jager of in wapens geďnteresseerd én U bent ten minste 18 jaar. Zoniet schrijft U zich nu uit, door een (leeg) mailtje te sturen aan NO@sportschieten.isonzehobby.nl.

JK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor valse verklaringen in dit verband. 


Copyright(c) 2003-.... - Shootpetoet - Jean Knaepen. All rights reserved.